Shama Daqing Heilongjiang

  • No. 64 Zhong Qi Road, Century Avenue, Sartu District, Daqing, Heilongjiang
  • Tel: +86 665 8999
  • Fax: +86 658 9988
Check-in time: 14:00 hrs
Check-out time: 12:00 hrs